top of page

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er: Galaktosæmiforeningen i Danmark. Foreningen har hjemsted under den til enhver tid siddende formands adresse.

 

§ 2. Foreningens formål er:

At yde støtte til personer med galaktosæmi og deres pårørende i form af information, telefonisk støtte og faglig rådgivning om sygdommen.

At udbrede kendskabet til galaktosæmi til gavn for personer med galaktosæmi.

At virke for, at behandlingen får en udformning, som passer specielt til personer med galaktosæmi.

At støtte personer med galaktosæmi og deres pårørende gennem personlige kontakter og sammenkomster, hvor udveksling af erfaringer og nyheder inden for sygdomsområdet kan formidles.

At støtte og fremme forskning i relation til galaktosæmi.

At tage kontakt og samarbejde med tilsvarende udenlandske foreninger.

At udgive et foreningsblad.

Medlemskab og kontingent

 

§ 3. Som medlem kan optages alle personer med galaktosæmi, deres pårørende og andre interesserede, såvel personer som firmaer, institutioner, kommuner og foreninger. Foreningen har 2 typer medlemskab:

1. Personligt medlemskab: er for personer med galaktosæmi samt deres forældre, søskende indtil 18 år, ægtefæller og børn indtil 18 år.

2. Støttemedlemskab: er for alle andre end de i pkt. 1 nævnte, som ønsker at støtte foreningens formål.

 

§ 4. Kontingentets størrelse fastsættes af Årsmødet. Kontingentet gælder 1 år, fra 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse i årets løb betales kontingentet resten af kalenderåret med 1/12 af kontingentet pr. måned. Udmeldelse sker med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, og et medlem ikke – på trods af to skriftlige påkrav – har betalt kontingentet, er medlemmet ekskluderet af foreningen.

 

Årsmøde

 

§ 5. Foreningens øverste myndighed er Årsmødet.

 

§ 6. Årsmødet afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned efter forudgående varsel på 4 uger til hvert medlem med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær årsmøde afholdes efter bestyrelsens skøn eller efter krav fra mindst 1/3 af medlemmerne. Begrundet indkaldelse til ekstraordinær Årsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 2 uger efter, at kravet er fremkommet til bestyrelsen.

På Årsmødet har alle personlige medlemmer, som er fyldt 18 år, én stemme hvis medlemmet har betalt kontingent.

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst med 2 pr. fremmødte person. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de fremmødte. Forslaget skal fremgå af dagsordenen.

Til bestyrelsen kan kun vælges personer, med personligt medlemskab af foreningen og som er fyldt 18 år. (max. En person pr. familie).

 

§ 7. Dagsorden. Det ordinære Årsmøde skal indeholde flg. Punkter:

 

Valg af dirigent.

Formandens beretning fremlægges.

Aflæggelse af det reviderede regnskab

Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter samt et skønsmæssigt budget for det kommende år.

Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før Årsmødet.

Fastlæggelse af kontingent.

Valg af formand / kasserer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

Eventuelt.

 

Bestyrelse og fagråd

 

§ 8. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af formanden, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer vælges direkte. De øvrige bestyrelsesposter besættes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Der afgår 1 suppleant hvert år.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastlægger regler for indtrædelse af suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at hjælpe med opgaver i foreningsregi.

Der udarbejdes og arkiveres referat fra alle møder. Referaterne fra bestyrelsesmøderne forelægges til godkendelse ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at vælge fagråd. Fagrådene skal bistå foreningens arbejde.

 

Bidrag

 

§ 9. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).

 

Regnskab

 

§ 10. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres af de på Årsmødet valgte revisorer.

 

§ 11. I sager af økonomisk karakter herunder også regnskab fra tilskudspuljer, tegner formanden og kasserer i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og give begrænset fuldmagt på bestyrelsens ansvar. Bestyrelsens afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de 5 medlemmer.

 

Foreningsblad

 

§ 12. Foreningen udgiver et foreningsblad.

Foreningsbladet ledes af en redaktør, som vælges af bestyrelsen for en periode på 2 år. Redaktøren kan genvælges.

Redaktøren af foreningsbladet er ansvarlig over for presseloven. Over for bestyrelsen er redaktøren ansvarlig for, at bladet redigeres i en værdig ånd og så alsidigt som muligt behandler emner, der har interesse i forbindelse med foreningens formål

 

Opløsning

 

§ 13. Foreningens opløsning kan kun ske hvis det vedtages på 2 på hinanden følgende årsmøder efter reglerne om vedtægtsændringer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler, efter Årsmødets bestemmelse, en dansk forening med et beslægtet formål, eller der oprettes legat for personer med galaktosæmi.



Vedtaget på Årsmødet den 1. april 2017

Formand Gitte Østergaard

bottom of page